Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Relatiebemiddeling: dienstverlening bij relatievorming gericht op het duurzaam samenbrengen van alleenstaanden.
 2. Bureau: natuurlijk persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig relatiebemiddeling uitoefent;
 3. Client: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf;
 4. Overeenkomst: overeenkomst met betrekking tot relatiebemiddeling tussen client en bureau, in welke vorm dan ook gesloten;
 5. Contactmogelijkheid: De situatie dat het voor partijen die te kennen hebben gegeven elkaar te willen ontmoeten, mogelijk is om contact met elkaar op te nemen. Onder een contactmogelijkheid wordt mede verstaan een groepsmatige kennismakings- bijeenkomst.

Artikel 2 Toepassing Algemene Voorwaarden
Het bureau is verplicht tegenover de client deze Algemene Voorwaarden te hanteren, maar kan hiervan bij overeenkomst ten voordele van de client afwijken.

 1. In de overeenkomst dient vermeld te worden dat hierop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 3 Informatie uitwisselen

 1. Het bureau verschaft de client voor het sluiten van de overeenkomst schriftelijke of elektronische informatie over:
  • De door het bureau aangeboden vorm(en) van de relatiebemiddeling;
  • De duur van de overeenkomst
  • De werkwijze
  • Het door de client te betalen tarief
 2. De informatie bedoeld in lid 1 moet zodanig zijn dat de client zich een goed beeld kan vormen over hetgeen hij redelijkerwijs aan diensten van het bureau mag verwachten.
 3. De client verklaart zich door het sluiten van de overeenkomst ermee akkoord dat hij of zij met anderen in contact kan worden gebracht.

 Artikel 4 Kennismaking
Kosten voor een kennismakingsgesprek worden vooraf uitdrukkelijk kenbaar gemaakt aan client en de client dient hiermee akkoord te gaan.

Artikel 5 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt schriftelijk dan wel elektronisch tot stand en is voorzien van een datum waarop de dienstverlening een aanvang neemt. Een schriftelijke overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de client. In een elektronische omgeving is de overeenkomst pas gesloten wanneer de consument de bevestiging van zijn aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen.
 2. De informatie zoals omschreven in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden maakt van de overeenkomst deel uit.

Artikel 6 Afkoelingsperiode

 1. Client en bureau hebben het recht binnen een week na het sluiten van de overeenkomst de overeenkomst langs schriftelijke of elektronische weg te ontbinden. Het hier bedoelde recht van de client kan door het bureau niet worden uitgesloten. Voor de client zijn aan de ontbinding geen kosten verbonden, behoudens de kosten voor annulering, welke voor ondertekening bij client bekend dienen te zijn.
 2. In geval de overeenkomst is gesloten bij het eerste contact tussen bureau en client en vervolgens de client gebruik maakt van het recht genoemd in lid 1, mag het bureau uitsluitend de kosten van het kennismakingsgesprek in rekening te brengen.
 3. In het geval dat er reeds een contactmogelijkheid geweest is vervalt de mogelijkheid genoemd in lid 1 en 2.

Artikel 7 Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde tijdsperiode
 2. Indien er na het verstrijken van de tijdsperiode sprake is van een nieuwe bemiddelingsperiode waarvoor opnieuw een vergoeding van de client gevraagd wordt, dienen de voorwaarden hiervan vooraf aan de client bekent te worden gemaakt en de client hiermee schriftelijk dan wel elektronisch akkoord te gaan.

Artikel 8 Zorgplicht van het bureau

Het bureau verplicht zicht ten opzichte van de client bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed bureau in acht te nemen. Daartoe:

 • bedient het bureau zicht van vakbekwame medewerkers
 • hanteert het bureau een passende selectie en biedt het een redelijk aantal contactmogelijkheden, afhankelijk van de gerechtvaardigde verwachtingen van de client en de bij het intakegesprek verstrekte informatie, de brochures en de opgestelde profielschets, dan wel:
 • biedt het bureau, als dit tot zijn werkzaamheden behoort, de client de mogelijkheid tot evaluatie – dan wel orientatiegesprekken en informatie over de voortgang van het bemiddelingstraject.

Artikel 9 Privacybescherming

 1. Het bureau zal de persoonsgegevens van de client op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Web Bescherming Persoonsgegevens verwerken.
 2. Het bureau zal de persoonsgegevens van een client uiterlijk twee jaar na het verstrijken van de overeenkomst verwijderen.

Artikel 10 Betalingsverplichting van de client

 1. De client is verplicht de declaratie(s) van het bureau tijdig te betalen.
 2. Wanneer betaling in vaste termijnen is overeengekomen, dient betaling door het bureau ontvangen te zijn op de dag waarop deze termijnen vervallen.
 3. Wanneer betaling in vaste termijnen niet is overeengekomen, dient de client te betalen binnen 14 dagen nadat een declaratie door hem is ontvangen.
 4. Indien de client niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Niettemin zendt het bureau na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in de leden 2 en 3 één betalingsherinnering, waarin het de client op zijn verzuim wijst en dee alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
 5. Over de betaling die niet tijdig is verricht dient de client aan het bureau de wettelijke rente te vergoeden vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in de leden 2 en 3 tot de dag dat het bureau het door de client verschuldigde heeft ontvangen.
 6. Het bureau is na verloop van de in lid 4 bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het hem verschuldigde bedrag. Indien het bureau hiertoe overgaat, dient de client de in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten te vergoeden.
 7. De leden 4,5 en 6 van dit artikel blijven buiten toepassing voor zover de client aantoont dat hij bevoegd is zijn betaling op te schorten.

Artikel 11 Andere verplichtingen van de client

 1. De client verplicht zich tot correct gedrag tegenover het bureau, tegenover andere cliënten van het bureau en tegenover andere door het bureau in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de client voorgestelde personen.
 2. De client is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot persoonlijke gegevens van anderen en vrijwaart het bureau voor aanspraken van derden indien aansprakelijkheid ontstaat wegens schending van de geheimhoudingsplicht door de client.
 3. Client verplicht zich bovendien tot medewerking aan de dienstverlening. Dit betekent onder meer dat een client nadat een contactmogelijkheid is gerealiseerd daadwerkelijk binnen een redelijke termijn tot kennismaking zal overgaan. Daarna laat de client het bureau binnen een redelijke termijn weten of al dan niet een volgend voorstel wordt verwacht.

Artikel 12 Niet-nakoming van de overeenkomst

Als een van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Ontbinding kan onder meer gerechtvaardigd zijn bij schending door het bureau van zijn zorgplicht genoemd in artikel 8 respectievelijk bij zending door de client van zijn plicht om correct te handelen genoemd in artikel 10 lid 1 en daardoor voortzetting van de overeenkomst van de wederpartij niet mag worden gevergd.

Artikel 13 Gevolgen van de opzegging

 1. Indien de client de overeenkomst opzegt voordat de tijd waarvoor de opdracht is verleend, is verstreken en indien de opdracht tot bemiddeling nog niet is volbracht, is hij of zij aan het bureau verschuldigd:
 • het inschrijfgeld
 • de administratiekosten
 • het bemiddelingsloon den de overige contractueel overeengekomen kosten.
 1. De opdracht is volbracht als de termijn waarvoor de opdracht is verleend is verstreken en als er in die termijn voldoende contactmogelijkheden zijn geweest, dan wel als de client al dan niet via de bemiddeling een relatie is aangegaan.

Artikel 14 Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk bij voorkeur schriftelijk en aangetekend dan wel elektronisch tijdig bij het bureau worden ingediend. Klagen gedurende de looptijd van de overeenkomst dan wel binnen twee maanden na afloop daarvan is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de client zijn rechten terzake verliest (zie ook de maximale bezwaartermijn voor persoonsgegevens in artikel 9 lid 2)
 2. Het bureau zal ontvangst van de klacht binnen twee weken bevestigen en zal hierop binnen een maand inhoudelijk reageren, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval maakt het bureau met vermelding van de redenen binnen die termijn aan de client kenbaar wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem of haar zal worden meegedeeld.